För drygt ett år sedan började lagen om framtidsfullmakter att gälla. Det är något som alla borde utfärda.

– Annars kan det bli problem om du förlorar din beslutsförmåga, säger Anni Reimers, förbundssekreterare för Demensförbundet.

Demens är en folksjukdom som leder till just detta. Minst 160 000 personer är drabbade och 10 000 av dem är under 65 år. Med anhöriga inräknade berörs en miljon svenskar. Men det handlar inte bara om demens, alla kan drabbas av sjukdomar och olyckor.

Syftet med fullmakten är att ge den enskilde större integritet och självbestämmande både ekonomiskt och personligt. Den börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden på grund av sjukdom eller olycka. Här framgår det hur du vill ha det och vem eller vilka som på ditt uppdrag ska hjälpa dig.

– Alternativet när den dagen kommer är att låta kommunens överförmyndare utse en god man eller förvaltare. Det fungerar med enstaka undantag bra, men är en mer omständlig och tidskrävande process, säger Caroline Karlsson, familjejurist på Tjustbygdens Sparbank.

En framtidsfullmakt får upprättas av den som fyllt 18 år och inte beslutsoförmögen som lagen säger. Den kan gälla ekonomiska frågor som att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el och andra abonnemang eller förvaltning av olika tillgångar, t ex i bank. Här kan även frågor som gåvor och arvoden regleras.

Fullmakten träder i kraft när du inte längre kan ta hand om de angelägenheter som den gäller. Du som fullmaktshavare kan även skriva in att tingsrätten ska pröva om fullmakten trätt i kraft. Det finns begränsningar. Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom sjuk eller hälsovården, inte heller beslut om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente och andra frågor av personlig karaktär.

– Den som ställt ut fullmakten kan alltid återkalla den. Om personen som enligt fullmakten ska företräda dig missbrukar sin ställning kan personens rätt att företräda dig helt eller delvis upphävas av överförmyndaren, påpekar Caroline.

Man kan även utse en granskare med rätt att upphäva fullmakten. Framtidsfullmakter gäller förhållandet till tredje person, till exempel banken, eftersom den som har fullmakten har rätt att ingå avtal och förvalta tillgångar. Banken måste enligt lagen om penningtvätt ställa frågor, t ex om pengars ursprung, som ställföreträdaren ska kunna besvara.

De som ställer ut en framtidsfullmakt bör se över innehållet med jämna mellanrum och ändra innehållet med hänsyn till livssituation, tillgångar med mera. I sammanfattning ger lagen om framtidsfullmakt möjlighet att bestämma hur det ska vara när du inte längre själv klarar av det.