Ovanstående innebär en förändring från vad som tidigare gällde under EMIR. De nya reglerna innebär att icke-finansiella motparter omfattas av ny tvingande clearing om du som kund:

  • inte utför beräkningar enligt regelverket. Gör du inte det kommer det att medföra att du blir föremål för tvingande clearing i samtliga tillgångsklasser.
  • utför beräkningar enligt regelverket men överskrider tröskelbeloppen i någon av tillgångsklasserna. Det kommer att medföra tvingande clearing i de tillgångsklasser där tröskelbeloppen överskrids.

Företag som inte beräknar alternativt beräknar och hamnar över en eller flera clearingtrösklar ska genast notifiera ESMA och Finansinspektionen.

För FC-kunder ska samtliga ingångna OTC-derivat tas med i beräkningen.

För NFC-kunder ska OTC-derivat ingångna för hedging inte tas med i beräkningarna.

Aktuella trösklar i de olika tillgångsklasserna

  • kreditderivatkontrakt: EUR 1 miljard
  • aktiederivatkontrakt: EUR 1 miljard
  • räntederivatkontrakt: EUR 3 miljarder
  • derivatkontrakt i utländsk valuta: EUR 3 miljarder
  • råvaror och andra OTC-derivatkontrakt: EUR 3 miljarder

Om en icke-finansiell motpart blir clearing-skyldig på grund av något av ovanstående skäl kommer också övriga hårdare EMIR-krav att gälla fullt ut, bland annat krav på säkerställande och utökad rapporteringsskyldighet. Utför du däremot beräkningarna enligt reglerna och inte överskrider nämnda tröskelbelopp behöver du varken cleara eller följa övriga riskminskande åtgärder.

Vi behöver bekräftelse från er

Reglerna innebär att vi behöver bekräftelse från dig som kund på att företaget utför beräkningar enligt ovanstående och att de nominella bruttovärdena understiger tröskelbeloppen i samtliga tillgångsklasser. Vi behöver också bekräftelse på eventuella avvikelser. 

Har du frågor om de nya reglerna eller om EMIR, kontakta din rådgivare eller kundansvarig.