Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Sponsorpolicy

All vår sponsring skall präglas av hög kvalitet och vara till lokal nytta för Tjustbygden/ Västerviks kommun och dess invånare. Vi kommer att vara en aktiv och engagerad partner som lägger ner tid och kraft för att gemensamma projekt ska få ett så positivt utfall som möjligt.

Utdrag ur sponsorpolicyn

Inledning

Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. Vår ambition är därför att stötta breddverksamhet – snarare än elitsatsningar. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang inom sponsring ska nå breda grupper i samhället, och vår sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle och idrott. Sponsringen är ett strategiskt arbetssätt att visa vårt samhällsengagemang och att vara en positiv kraft i vårt verksamhetsområde. Bankens grundläggande värderingar är vägledande i de samarbeten som ingås. Barn- och ungdomar ska vara i fokus för våra satsningar.

Vår omtanke sträcker sig längre än till det kapital vi ska förvalta och förmedla. Bankens framtid är beroende av en positiv utveckling, i alla avseenden, för hela vår region. Att stödja kultur, idrott och samhällsutveckling är värdefullt för vår regions framtida utveckling. Genom att erbjuda våra kunder lite glädje, får vi glädjen att växa åt många håll. Genom att arbeta med sponsring på rätt sätt bygger vi varumärket och skapar intern stolthet bland medarbetarna, samtidigt som vi långsiktigt ökar kundlojaliteten. Sponsorsamarbeten är ett kraftfullt verktyg för att stärka relationer, nå ut med budskap och öka affärerna. En ökad aktivitetsnivå leder till fler affärer och nöjdare kunder. Vi vill synas, vi vill möta kunder och vi ska göra affärer.

Varför vi sponsrar?

 • bygga varumärke, relationer och initiera affärer
 • ekonomiskt stödja idrott, kultur, forskning och samhälle med särskild tonvikt på barn- och ungdomars utveckling och förkovran inom dessa områden
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle samt mellan pojkar och flickor
 • bedriva en aktiv och synlig sponsorverksamhet genom att skapa goodwill, mediebevakning och/ eller tydligt exponera vårt varumärke
 • nå ut till breda grupper i samhället
 • stärka bilden av vår lokala närvaro i regionen och resultera i lokal och/eller regional nytta
 • erbjuda våra kunder upplevelser och förmedla känslor
 • att bankens intresse alltid ska gå före det personliga. Sponsring ska i första hand göras för det reklamvärde den kan antas ge.
 • samarbeta långsiktig med seriösa partners. Vi ska delta i projekt och evenemang som är trovärdiga, inte bara idag utan även i framtiden.

Vi ska undvika att vår sponsring:

 • riktas till enskilda individer
 • stödjer verksamheter som är skadliga för miljön eller i övrigt strider mot bankens värderingar, etik eller moral
 • stödjer riskfyllda verksamheter
 • stödjer projekt där sambandet mellan detta och Tjustbygdens Sparbank är svagt eller saknas
 • riktas till undersektioner eller enskilda lag.
 • riktas till skolresor och dylikt.
 • riktas till affärsdrivande verksamheter.
 • riktas till politiska eller religiösa verksamheter

Sunda värderingar

Ett vanligt motiv för sponsring är möjligheten att låna positiva associationer från den verksamhet som sponsras för att på så sätt förstärka sin egen image. Viktigt blir då att säkerställa att det i den sponsrade verksamheten finns värderingar som kan bidra positivt till att utveckla bankens varumärke. Varje mottagare av sponsringsbidrag från banken förbinder sig att verka för att verksamheten drivs i enlighet med följande grundläggande värderingar, som understödjer bankens värderingsplattform Ansvar, Respekt, Växtkraft, Engagemang, Trygghet.

Några utgångspunkter:

 • Alla människor har lika värde
 • Mottagaren ska erbjuda tillräcklig trygghet och omsorg om varje enskild deltagare
 • Mottagaren ansvarar för att verksamheten följer god etik och moral
 • Växtkraft – alla barn- och ungdomar ska ges lika möjligheter att växa som personer och utvecklas genom aktiviteten. Detta innebär t ex att mottagaren ansvarar för att s k toppning inte ska förekomma innan deltagarna fyllt 16 år

Några kännetecken för ett bra avtal:

 • Vi-känsla – vi når de många människorna, som också uppfattar och uppskattar vårt engagemang
 • Glädje – vår medverkan bidrar till att skapa positiva upplevelser
 • Aktivitet – vi bidrar till att bygga relationer och skapa möten
 • Framtid – vi engagerar oss i barn- och ungdomar och har fokus på viktiga samhällsprojekt

Återbetalning

Mottagare som uppsåtligen bryter mot bankens grundläggande värderingar kan göra sig skyldig till återbetalning av hela, eller delar av, det mottagna sponsringsbeloppet.

Tre glada barn springer i höstskogen