Hoppa till textinnehållet

Att söka bidrag

Din förening kan ansöka om att teckna ett samarbetsavtal vilket innebär att man ingår ett sponsringssamarbete där det finns tydliga krav på motprestation, exempelvis i form av ett reklamtryck eller en skylt.

Det går också att ansöka om bidrag till utvecklingsinriktade projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur eller idrott.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott. Varmt välkommen att kontakta vår verkställande tjänsteman, Lotti Jilsmo för att bolla dina projektidéer. 

Fyra olika områden

Näringsliv

Stiftelsen lämnar bidrag till projekt som skapar förutsättningar för utveckling inom näringslivet. Målet ska vara att främja företagsamhet, skapa tillväxt och arbetstillfällen. När vi lämnar stöd till näringsverksamhet har vi ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan av konkurrensförutsättningar.

 

Forskning och utbildning

Bidrag ges till forskningsprojekt som kan påverka en utveckling. Det kan gälla studier, kartläggning eller tillämpad forskning och bör vara näringslivsinriktad. Stiftelsen kan inte lämna bidrag till grundforskning.

 

Kultur

Bidrag lämnas till nya aktiviteter och unika satsningar som stimulerar kulturklimatet. Framförallt ska unga kulturarbetare uppmuntras. Stöd kan också ges till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

 

Idrott

Bidrag ges till projekt som ökar möjligheten för föreningar att ge barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ska i första hand vara inriktad på grupper. För traditionell sponsring hänvisas till Tjustbygdens Sparbank AB. 

Hur du ansöker

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen ser vi gärna att förhandskontakt tas med verkställande tjänsteman, Lotti Jilsmo. Det är alltid bra att ha henne som ett bollplank för att testa er projektidé. 

 

När det är gjort är det dags att skriva ansökan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av projektets syfte och mål samt en redogörelse för hur projektet skall genomföras. Du ansöker helt digitalt på samhallsnytta.tjustbanken.se.

 

Projekten som Stiftelsen stöttar ska som regel..

 • ..vara framåtsyftande och nyskapande
 • ..vara tidsbegränsade – max 3 år
 • ..ha tydligt formulerade mål
 • ..ha en insats som görs av sökanden och/eller av annan finansiär än stiftelsen
 • ..vara till allmän nytta
 • ..vara konkurrensneutralt 

Följande saker stöttar vi som regel inte

 • Löpande verksamhet och driftskostnader
 • Verksamhet som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
 • Sociala eller välgörande ändamål
 • Uppförande, underhåll eller reparationer av byggnader, undantaget är byggnader som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet eller är en förutsättning för att kunna genomföra ett särskilt angeläget förändringsprojekt.
 • Resor (undantaget ungdomsstipendierna)
 • Partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • Näringslivsverksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan
 • Enskild idrottsutövare eller sponsring av klubbar eller evenemang.