Policy för integrering av hållbarhetsrisker i investerings- och försäkringsrådgivning om finansiella produkter.

Beslutad av: Styrelsen
Revidering: Årligen och vid behov
Regelverksägare: Personalchef
Implementering: Personalchef

1. Syfte

Hållbarhetsriskpolicyn beskriver hur Tjustbygdens Sparbank i rollen som finansiell rådgivare integrerar hållbarhetsrisker genom processer som finns för de finansiella produkter som banken distribuerar. Informationen om hur Sparbanken integrerar hållbarhetsrisker genom dessa processer möjliggör för kunden att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Sparbanken arbetar aktivt för att genomföra olika EU-initiativ inom hållbarhet som syftar till att kunden ska vara välinformerad inför sina investeringsbeslut. Den finansiella sektorn har ett stort ansvar i att lämna hållbarhetsupplysningar till kunden på ett transparent sätt.

Främjande av hållbarhet är djupt förankrad i Sparbanksidén. Sparbanksidén firade 200 år 2020 och Sparbankerna har tillsammans bidragit till samhällsnyttiga insatser genom alla dessa år. Sparbankerna arbetar aktivt för att bidra till att skapa ett uthålligt samhälle och att främja en hållbar utveckling på såväl lokal som global nivå.

Utöver denna hållbarhetsriskpolicy finns även en hållbarhetspolicy som beskriver hur Tjustbygdens Sparbank arbetar med hållbarhetsfrågor i stort.

2. Bakgrund

Disclosureförordningen syftar till att harmonisera reglerna inom EU för att det på så sätt ska skapas en standard för hur hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas. För att på så sätt underlätta för slutinvesterare att kunna jämföra finansiella produkter inom EU när det kommer till hållbarhetsrisker.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, disclosureförordningen innebär att Sparbanken i rollen som finansiell rådgivare får ett ansvar att upplysa kunden om integreringen av hållbarhetsrisker i processerna för de finansiella produkter som distribueras.

3. Tillämpning och avgränsning

Hållbarhetsriskpolicyn är begränsad i sin omfattning på så sätt att den enbart beskriver processerna för investerings- och försäkringsrådgivning för de produkter som definieras som finansiella produkter enligt disclosureförordningen.

De beskrivna processerna omfattar endast investerings- och försäkringsrådgivning som avser finansiella produkter som Sparbanken distribuerar. Policyn tillämpas inte på investeringsrådgivningstjänster som avser handel med finansiella instrument som inte definieras som finansiella produkter. Det innebär att investeringsrådgivning avseende finansiella instrument som aktier eller obligationer inte omfattas av disclosureförordningens tillämpningsområde och därmed faller utanför policyns tillämpningsområde.

Hållbarhetsrisker, som definierad i denna policy, är de hållbarhetsrisker som slutinvesteraren exponeras för. De risker inom hållbarhetsområdet som Sparbanken direkt exponeras för är inte inom tillämpningsområdet för denna policy.

4. Begrepp som används i policyn

Disclosureförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Hållbarhetsrisk. Miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Både miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som är oberoende av investeringens verksamhet samt dem som härstammar från investeringens verksamhet kan exponera en investering för hållbarhetsrisk.

Finansiell produkt. Omfattar en portfölj som förvaltas enligt direktiv 2014/65/EU, en alternativ investeringsfond (”AIF-fond”), en försäkringsbaserad investeringsprodukt (”IBIP”), en pensionsprodukt, en pensionsplan, ett fondföretag (”UCITS-fond”) eller en paneuropeisk privat pensionsprodukt (”PEPP-produkt”).

Investeringsrådgivning. Avser en personlig rekommendation till en kund, på dennes begäran eller på Sparbankens initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser AIF- och UCITS-fonder.

Försäkringsrådgivning. Avser tillhandhållandet av en personlig rekommendation till en kund, antingen på kundens begäran eller på initiativ av Sparbanken, ifråga om försäkringsprodukter som en försäkringsbaserad investeringsprodukt, pensionsprodukt, pensionsplan eller en paneuropeisk privat pensionsprodukt.

5. Integrering av hållbarhetsrisker

För Tjustbygdens Sparbank är det naturligt att agera i slutinvesterarens bästa intresse. Sparbanken tar ett tydligt ansvar i att beakta och hantera miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som kan ha en materiell negativ inverkan på värdet av kundens investeringar. Beskrivningarna här nedan återger processerna som finns för integreringen av hållbarhetsrisker för de finansiella produkter som Sparbanken distribuerar.

Investeringsrådgivning. Hållbarhetsriskintegreringen i investeringsrådgivningen sker genom en urvalsprocess som Sparbankens leverantör för finansiella produkter utför. Alla fonder som Sparbanken ger investeringsrådgivning om ska analyseras i en sådan process innan produkten distribueras. Processen innebär att fonden och fondbolaget granskas utifrån olika kriterier, däribland hållbarhetsriskperspektivet. Bedömningen utifrån hållbarhetriskperspektivet kan bestå av olika

faktorer som hur fondbolagen integrerar hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut eller hur investeringsstrategin till fonden påverkar den hållbarhetsrisk som fonden är exponerad mot. Som en del urvalsprocessen ingår även att regelbundet följa upp fonden för att säkerställa att den uppfyller kraven.

Sparbanken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. Upplysningar som lämnas ska ske på ett tydligt och transparent sätt.

Försäkringsrådgivning. Sparbanken har samarbeten med Swedbank Försäkring AB rörande distribution av försäkringsprodukter som har utvecklats av Swedbank Försäkring AB. För investeringar inom försäkringsskalet finns det en urvalsprocess som säkerställer att försäkringsprodukten bedöms utifrån ett flertal kriterier, inklusive hållbarhetsriskperspektivet. Bedömningen av hållbarhetsrisker kan bestå av olika faktorer, som hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut samt hur investeringsstrategin för försäkringsprodukten påverkar hållbarhetsriskerna som produkten exponeras för. Processen liknar den urvalsprocess som finns för finansiella produkter som rådgivaren i Sparbanken ger investeringsrådgivning om.

Sparbanken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. Upplysningar som lämnas ska ske på ett tydligt och transparent sätt.

6. Omprövning

Denna policy ska omprövas och fastställas av styrelsen årligen, även om inga ändringar föreligger.