Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som blir gällande vid en framtida tidpunkt, när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter p.g.a. sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande, exempelvis demens. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

För att den ska vara giltig måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år vid upprättandet av framtidsfullmakten och vara beslutsförmögen, dvs. förstå innebörden av fullmakten.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är fullmaktshavaren som bedömer när fullmaktsgivaren blivit beslutsoförmögen och fullmakten därmed har trätt i kraft. Fullmaktsgivaren kan dock i framtidsfullmakten ange som ett krav att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Även fullmaktshavaren kan begära sådan prövning.

Framtidsfullmakt, Svensk Bankförening